Kimino Sparkling Yuzu

Kimino Sparkling Yuzu

Regular price $40.00 Sale

Kimino Sparkling Yuzu

  • Country: Japan
  • Region: Shizuoka, Honshu
  • Type: Soda
  • Size: 250 ml