Shimagesu Tokubetsu Junmai

Shimagesu Tokubetsu Junmai

Regular price $285.00 Sale

Takahashi Tokubetsu Junmai

  • Country: Japan
  • Region: Fukuoka, Kyushu
  • Type: Tokubetsu Junmai
  • Seimaibuai: 60%
  • Alcohol: 15%
  • Size: 720 mL

All Prices in HKD